Sven Erik Larsen
Nystadveien 19B
3967 Stathelle
+47 921 20 111
svenerikREMOVE@designfoto.no

DESIGNFOTO.NO

Personvernerklæring


Mål

Denne erklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger som utføres av DESIGNFOTO.NO og har som mål å informere brukeren om hvordan DESIGNFOTO.NO utfører behandling av personopplysninger (inkludert detaljer om den typen personopplysninger som samles inn og formålet med behandlingen) og om brukerens rettigheter i forbindelse med personopplysningene sine.

Hvordan komme i kontakt med oss

Ved spørsmål om personvernerklæringen, kan brukeren kontakte DESIGNFOTO.NO på følgende måter:

Hovedkontorets adresse: Knipa 3, 3965 HERRE, NORGE
Kontaktens telefonnummer er: +47 921 20 111

Brukeren kan kommunisere direkte med DESIGNFOTO.NO ved å skrive til en av de oppgitte adressene eller ved å sende en e-post til adressen: svenerikREMOVE@designfoto.no

I tillegg er informasjon om ansvarlig for behandling av personopplysninger oppført nedenfor:

Selskapsnavn: DESIGNFOTO.NO
Adresse: Knipa 3, 3965 HERRE, NORGE
E-post: svenerikREMOVE@designfoto.no

Hvordan vi samler inn personopplysninger

I samsvar med gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger, mer spesifikt:

Forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Europarådet, datert 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene (heretter kalt «GDPR»),

DESIGNFOTO.NO samler inn personopplysninger når brukeren:

(i). fullfører skjemaer på designfoto.no (“nettstedet”)

(ii). abonnerer på nyhetsbrev

(iii). svarer på en meningsmåling eller sender inn et skjema på nettet

(iv). sender inn et utfylt papirskjema

(v). sender en e-post eller kommuniserer per telefon, som deretter lastes inn i de tilknyttede skjemaene

Hvilke personopplysninger vi samler inn

DESIGNFOTO.NO samler inn informasjon når noen besøker nettstedet deres, og hovedsakelig ved utfylling av deres registreringsskjemaer.

Følgende opplysninger samles inn: fullt navn, e-post, telefonnummer og adresse.

Som regel når det bes om personopplysninger for å bruke en tjeneste eller få tilgang til diverse innhold, vil det ikke være obligatorisk å oppgi dette, med unntak av tilfeller der det spesifikt angis at det er opplysninger som kreves for å kunne tilby tjenesten. I dette tilfellet står brukeren fritt til å velge å la være å registrere seg og/eller å la være å inngå en tjenesteavtale.

Brukeren erklærer og garanterer at all informasjon som oppgis er korrekt og nøyaktig og forplikter seg til å holde informasjonen oppdatert. Endringer kan sendes inn til personvernombudet eller til adressen som er oppgitt i punkt 2 nedenfor.

På samme måte erkjenner brukeren at opplysninger som kreves av DESIGNFOTO.NO er nødvendige, hensiktsmessige og forholdsmessige for å oppfylle formålene uttrykt i punkt 5 nedenfor, som ellers ville være umulig å oppfylle hvis ikke disse opplysningene ble gitt.

Eventuelt falske eller uriktige utsagn som oppstår som følge av informasjon og opplysninger som er gitt, samt eventuelle skader som slik informasjon kan forårsake, vil være brukerens ansvar.

Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger som er forespurt av brukeren, skal brukes til følgende formål:

Når man inngår avtale om tjenester som tilbys gjennom nettstedet, for å opprette og opprettholde den kommersielle relasjonen og for å utføre aktiviteter og yte tjenester fra DESIGNFOTO.NO (inkludert, men ikke begrenset til administrasjon, tilbud og forbedring av tjenestene).

Sende nyhetsbrev, samt kommersiell kommunikasjon, promoteringer og/eller annonser fra DESIGNFOTO.NO, sporadisk eller periodisk. I så tilfelle kan e-postadressen som brukeren oppgir ved å fylle ut skjemaet på nettstedet brukes til å sende informasjon og oppdateringer om tjenester, samt nyheter om DESIGNFOTO.NO (enten sporadisk eller periodisk), oppdateringer, informasjon om relaterte produkter eller tjenester, og liknende. Denne behandlingen er basert på vårt legitime interesse i å promotere våre produkter og tjenester.

Gjennomføre undersøkelser eller konkurranser

Tilpasse brukeropplevelsen og øke vår evne til å imøtekomme brukerens behov.

Forbedre nettstedet og tjenestetilbud fra DESIGNFOTO.NO, basert på DESIGNFOTO.NO sin legitime interesse for stadig forbedring av sine produkter og tjenester.

Behandle transaksjoner og overholde de juridiske forpliktelsene som DESIGNFOTO.NO er underlagt, som for eksempel skatteforpliktelser.
Opplysningene som behandles vil ikke bli brukt til noe annet eller uforenelig formål enn de som er nevnt ovenfor og som ga grunnlag for innsamlingen. Uten å avgrense det ovennevnte, bemerkes det at de registrerte opplysningene kan brukes, i tillegg til de formålene som de var eksplisitt innsamlet for, til formål å generere statistikk, håndtering av hendelser eller markedsundersøkelser. Imidlertid, dersom personopplysninger behandles for et annet formål enn det som eksplisitt ble spesifisert ved innsamling av disse opplysningene, vil DESIGNFOTO.NO utføre en kompatibilitetsanalyse i samsvar med gjeldende regelverk. Behandlingen vil kun bli godkjent dersom det opprinnelige formålet er kompatibelt med det nye formålet, eller det er tillatt i henhold til et uavhengig juridisk grunnlag. I disse tilfellene vil brukeren bli informert om endringer i formålet eller den juridiske begrunnelsen for behandlingen av brukerens opplysninger.
Vi minner brukeren på at brukeren kan motsi sending av kommersiell kommunikasjon (avmelding) og stoppe mottak av e-post fra DESIGNFOTO.NO, som vil avslutte så snart som mulig etter å ha mottatt slik kommunikasjon. For dette formålet kan brukeren sende en e-post til adressen som er angitt i punkt 2, et brev adressert til adressen som er angitt i punkt 2, eller følge avmeldingsinstruksjonene som er beskrevet i bunnen av hver e-post fra DESIGNFOTO.NO.

Hvordan vi bruker informasjonen din

Vi bruker informasjonen som vi samler inn om deg til følgende formål:

Administrasjonsinfo

Oppretter en brukerkonto

Innsamling av tilbakemeldinger fra kunder

Håndheve vilkår og betingelser

Håndtere kundebestillinger

Støtte

Administrasjonsinfo

Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til noe annet formål, vil vi be deg om samtykke. Vi vil kun bruke informasjonen din etter å ha mottatt ditt samtykke og da kun til formålet du har gitt samtykke til, med mindre vi er lovpålagt å gjøre noe annet.

Vi vil beholde personlig informasjon hos oss i 24 måneder etter at brukerkontoene forblir inaktive, eller så lenge som er nødvendig for å kunne oppfylle formålene med innsamlingen slik det blir beskrevet i denne personvernerklæringen.

Samtykke

Ved å oppgi personopplysninger til DESIGNFOTO.NO, erklærer brukeren å akseptere DESIGNFOTO.NO sin behandling av disse opplysningene fullstendig og uten forbehold. Brukeren gir herved frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til DESIGNFOTO.NO om å bruke opplysninger som er samlet inn for de formålene som er angitt i punkt 5 ovenfor, samt at det blir inkludert i en DESIGNFOTO.NO database.

DESIGNFOTO.NO utfører behandling av brukerens opplysninger som er legitimert i: (a) bestilling av DESIGNFOTO.NO sine tjenester, i samsvar med vilkårene som er tilgjengelige for brukeren i slutten av forespørselsskjema for tjenester (før bestillingen gjennomføres) og som brukeren, etter å ha lest den, kan godta ved å krysse av boksen som er inkludert for dette formålet, og (b) frivillig, informert og utvetydig samtykke fra brukeren, gjort etter å ha gjennomgått denne personvernerklæringen hvor DESIGNFOTO.NO informerer om behandlingen som skal utføres med opplysningene dine, og hvis du godtar det, ved å krysse av boksen som er inkludert for dette formålet i forespørselsskjema for tjenester. Behandling av opplysninger som ikke dekkes av noen av de lovlige grunnlagene som er angitt ovenfor vil bli utført hvis DESIGNFOTO.NO anser det nødvendig for å beskytte en legitim interesse, og bare hvis de ikke strider mot brukerens grunnleggende rettigheter og friheter.

Hvor lenge opplysningene lagres

Opplysningene vil bli slettet eller arkivert når de ikke lenger er strengt nødvendige eller relevante for de formålene som er beskrevet i punkt 5 ovenfor. Spesielt vil personopplysninger bli oppbevart så lenge forretningsforholdet er aktivt (og i den grad brukeren ikke tidligere har bedt om sletting) og i perioden der forpliktelser, ansvarsfraskrivelser og/eller ansvar kan oppstå under forretningsforholdet eller for de tjenestene som er levert. DESIGNFOTO.NO informerer om at de beholder de essensielle opplysningene som identifiserer opprinnelsen til personopplysningene som er lagret i løpet av kundens forhold til DESIGNFOTO.NO og/eller tilbakekall av samtykke i henhold til informasjonen i punkt 5 i denne personvernerklæringen og/eller den tid som kreves i henhold til gjeldende lov.

Hvorvidt vi tilgjengeliggjør opplysninger for tredjeparter

DESIGNFOTO.NO vil holde innsamlede personopplysninger konfidensielle og vil ikke bruke disse til formål som ikke er angitt i punkt 5 i denne policyen. DESIGNFOTO.NO krever at ansatte og tredjeparter som leverer tjenester som har tilgang til innholdet i databasen for personopplysninger signerer avtaler for konfidensialitet og behandling av personopplysninger (eller inkluderer slike forpliktelser i serviceavtalene som signeres med slike leverandører, slik det er angitt i neste punkt). Personopplysninger som samles inn av DESIGNFOTO.NO vil ikke bli solgt, byttet, overført og/eller kommunisert til noen tredjepart utenfor DESIGNFOTO.NO uten brukerens samtykke, med unntak av lovpålagt plikt og/eller for å levere tjenestene til brukeren. Et unntak fra dette er visse ansatte og tjenesteleverandører som gjør det mulig for DESIGNFOTO.NO å drifte nettstedet, oppfylle formålene som er angitt i punkt 5 og/eller levere tjenester til brukeren, som har antatt forpliktelsen til å opprettholde konfidensialiteten rundt de oppgitte opplysningene og forplikte seg til å overholde gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger ved starten av engasjementet. Avtalene med tjenesteleverandørene spesifiserer mål, omfang, innhold, varighet, art og formål med behandling av personopplysninger, typen personopplysninger, typen opplysningereiere og forpliktelsene og ansvarsforholdene til DESIGNFOTO.NO og engasjerte tredjeparter.

Spesielt: DESIGNFOTO.NO kan dele oppgitte personopplysninger med kontrollerende selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og/eller mellomledd som har tilknytning til DESIGNFOTO.NO.

DESIGNFOTO.NO kan dele visse personopplysninger som brukeren har oppgitt internt innen DESIGNFOTO.NO, med spesifikke avdelinger, som administrasjon, markedsføring eller IT.Til slutt må brukeren vite at DESIGNFOTO.NO både kan og forbeholder seg retten til å offentliggjøre deres informasjon i følgende tilfeller: (a) hvis det kreves av en domstol eller administrativ myndighet; (b) hvis det er nødvendig for å utøve dine rettigheter i henhold til vilkårene og betingelsene til DESIGNFOTO.NO og denne personvernerklæringen; (c) hvis det er nødvendig for å overholde loven; (d) når de oppgitte opplysningene kan være nyttige for beskyttelse av tredjeparters rettigheter; (e) når det er nyttig for å beskytte rettighetene, eiendom eller sikkerheten til DESIGNFOTO.NO, dets kontrollerende selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, brukere eller allmenheten og (f) når det er gode grunner knyttet til offentlig sikkerhet, nasjonalt forsvar eller offentlig helse.

Hvordan vi sikrer opplysningene

DESIGNFOTO.NO erklærer sin hensikt om å innføre de tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å garantere sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til opplysningene i samsvar med bestemmelsene i RGPD for å unngå forfalskning, tap, konsultasjon eller uautorisert behandling.

DESIGNFOTO.NO garanterer ikke absolutt personvern ved bruk av nettstedet, da det ikke kan utelukkes at uautoriserte tredjeparter har kunnskap om dette. Brukeren erkjenner at de eksisterende tekniske sikkerhetstiltakene ikke er uovervinnelige, og at det selv etter alle rimelige sikkerhetstiltak er mulig å oppleve manipulering, destruksjon og / eller tap av informasjon. Hvis det oppdages et sikkerhetsbrudd og dette innebærer en betydelig risiko for eier av opplysningene, vil en slik hendelse bli meldt uten opphold til den aktuelle kontrollmyndighet, sammen med korrigerende og feilrettende tiltak som er implementert og / eller skal implementeres.

DESIGNFOTO.NO er ikke ansvarlig for tap eller sletting av opplysninger fra brukere. På samme måte tar ikke DESIGNFOTO.NO ansvar for eventuelle skader som skyldes datavirus.

Til slutt må brukeren også gjøre tiltak for å beskytte sin informasjon. DESIGNFOTO.NO insister på at du tar alle forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger mens du er på internett. Du anbefales som et minimum å endre passordet ditt periodisk, ved å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall, og forsikre deg om at du bruker en sikker nettleser.

Rettighetene til eier av opplysninger og prosedyrer for å svare på rettighetsutøvelse

Brukeren som eier opplysningene kan når som helst benytte seg av sine rettigheter for tilgang, retting, sletting, motsigelse, begrensning av behandling, portabilitet, konfidensialitet og sletting med hensyn til sine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i artikkel 15 og følgende i RGPD, der det er hensiktsmessig.
Brukeren selv kan benytte seg av sine rettigheter via e-post adressert til svenerikREMOVE@designfoto.no, eller ved hjelp av noen av de metodene som er angitt i de relevante regelverk nevnt ovenfor. DESIGNFOTO.NO kan be om opplysninger som kreves for å bekrefte identiteten til eieren av opplysningene.

Visse opplysninger vil ikke bli slettet når det kan forårsake skade på legitime rettigheter eller interesser til tredjeparter, eller når det er et lovbestemt plikt å ivareta opplysninger.

Opplæring

DESIGNFOTO.NO sitt personale som har oppgaver som innebærer behandling av personopplysninger og blir lært opp for å sikre bedre personvernbeskyttelse og ivareta rettighetene til eiere av opplysninger.

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, med eller uten reklameinnhold, hvis personvernerklæringer ikke er tilknyttet DESIGNFOTO.NO. De lenkede nettstedene er ikke tilknyttet DESIGNFOTO.NO og deres eksistens innebærer ikke at det er noen antydning, invitasjon eller anbefaling å besøke destinasjonsstedene eller noen form for lenke eller forbindelse mellom DESIGNFOTO.NO og slike steder. DESIGNFOTO.NO er ikke ansvarlig for innholdet, bruken og aktivitetene til disse lenkede nettstedene, eller for skader, enten nåværende eller fremtidige, materielle, etiske eller moralske, direkte eller indirekte, som brukere har lidd av informasjonen som finnes på slike steder eller av forhold som brukere kan etablere med tredjeparter hvis tjenester er publisert på nettstedet. Utover det ovennevnte, vil enhver tilbakemelding om disse lenkede nettstedene være nyttig for DESIGNFOTO.NO for å forbedre tjenestene og/eller sikre integriteten til nettstedet. DESIGNFOTO.NO forplikter seg til å gjøre alt som er mulig for å forhindre eksistensen av lenker til nettsteder med ulovlig innhold på sitt nettsted.

Vår bruk av informasjonskapsler

Når brukeren går inn på nettstedet, kan DESIGNFOTO.NO lagre noe informasjon på enheten deres i form av en «informasjonskapsel» eller lignende fil. Nettstedet kan bruke informasjonskapsler for å (a) spore annonsering, (b) samle opplysninger om nettstedstrafikk, og (c) forbedre brukeropplevelsen når man bruker nettstedet.

Brukeren bør vite at det ikke er nødvendig for brukeren å tillate bruk av informasjonskapsler sendt av nettstedet for å navigere nettstedet. Dette kan kun være nødvendig i forbindelse med visse tjenester. Brukeren kan slette informasjonskapsler fra harddisken på enheten sin og/eller forhindre tilgang til enheten enten via nettleseren eller ved å velge det aktuelle alternativet når det blir forespurt om muligheten for å bruke informasjonskapsler til disse formålene og i samsvar med cookieerklæringen til DESIGNFOTO.NO.

Informasjonskapsler er informasjonsfiler som en webside eller leverandører av visse tjenester på nettstedet overfører til harddisken til brukerens enhet gjennom nettleseren. Informasjonskapsler kan ikke selv personlig identifisere brukeren (selv om de kan inneholde brukerens IP-adresse) men de kan gjenkjenne brukerens nettleser og samle og lagre visse opplysninger (brukerens operativsystem, domenenavn på nettstedet som lenket til nåværende nettsted, osv.). DESIGNFOTO.NO forbeholder seg retten til å benytte seg av tjenester fra tredjeparter for å analysere og forstå brukerne av nettstedet, som ikke kan bruke den innsamlede informasjonen til andre formål enn å forbedre DESIGNFOTO.NO sine tjenester.

Godkjenning

Bruk av nettstedet innebærer kunnskap om og full aksept av DESIGNFOTO.NO sine personvernregler og, hvis aktuelt, DESIGNFOTO.NO sine betingelser og bruksvilkår. På samme måte godtar brukeren DESIGNFOTO.NO sine personvernregler, betingelser og bruksvilkår ved å fullføre tjenesteforespørsler.

Endringer

Dette er den nåværende versjonen av DESIGNFOTO.NO personvernerklæring, oppdatert 12.08.2023.

DESIGNFOTO.NO kan til enhver tid og uten forvarsel endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil tre i kraft fra deres publisering på nettstedet eller når de på en eller annen måte blir varslet til brukere, hva enn som oppstår først. Brukeren må holde seg oppdatert på vilkårene som er inkludert her ved å regelmessig sjekke dette.